İngilizce e-MBA

DÜZEY : Yüksek Lisans
TÜRÜ : Tezsiz
SÜRE : 3 Dönem
DİLİ : İngilizce

PROGRAM İÇERİĞİ

İşletme yönetimine dair hem temel hem güncel konulara yer verecek olan program, öğrenciler için gerekli olan teorik altyapıyı işletmecilik uygulamaları ile birleştirerek, öğrencilerin gelişen ve değişen koşullara uyum sağlamasını ve kariyerlerinde sağlam adımlar atmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda; işletmecilik alanında yer alan insan kaynakları, muhasebe, finansman, pazarlama ve üretim yönetimi, yönetim ve organizasyon bilim dallarından seçilecek dersler, öğrencilere sunulacaktır. Ders içerikleri olarak McGraw-Hill, Pearson ve Wiley gibi seçkin kürsel yayıncı kuruluşların e-kitap ve dijital materyalleri kullanılacaktır. İçerik erişimleri program ücretine dahildir.

3 dönemden oluşan programdan mezun olabilmek için toplamda 11 ders (30 kredi, 90 AKTS) alınması gerekmektedir. Programda yer alması planlanan dersler aşağıdadır:

1. Dönem
Ders Kodu

Ders Adı

Dersin Statüsü

Kredi

AKTS
MBAE 501 Contemporary Management Zorunlu 3 7,5
MBAE 505 Organization Theory Zorunlu 3 7,5
MBAE 507 Accounting Zorunlu 3 7,5
SEÇMELİ DERS Zorunlu 3 7,5

2. Dönem
Ders Kodu

Ders Adı

Dersin Statüsü

Kredi

AKTS
MBAE 502 Financial Management Zorunlu 3 7,5
MBAE 504 Operations Management Zorunlu 3 7,5
MBAE 506 Financial Statement Analysis Zorunlu 3 7,5
MBAE 508 Marketing Management Zorunlu 3 7,5

3. Dönem
Ders Kodu

Ders Adı

Dersin Statüsü

Kredi

AKTS
MBAE 511 Human Resources Management Zorunlu 3 7,5
MBAE 513 Research methods Zorunlu 3 7,5
MBAE 598 Term Project Seçmeli 3 15

.

DERS BAŞARISI

Bir dersten başarılı sayılabilmek gereli not en az 70 (CC) dir.

PROGRAM BAŞARISI

Kredili derslerini ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan ve en az 2,75 genel not ortalamasına sahip olan öğrenciler Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır.

DİPLOMA

Uzaktan eğitim yüksek lisans programını başarıyla tamamladığınızda Atılım Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip YÖK tarafından onaylı yüksek lisans diplomasına sahip olursunuz.

ASKERLİK İŞLEMLERİ

Kaydınız tamamlandıktan sonra askerlik tecil işlemleri ile ilgili resmi kurumları bilgilendirme işlemleri üniversitemizce gerçekleştirilmektedir. Askerlik şubenize EKC2 belgesi tarafımızca gönderilmektedir.

ZORUNLU DERSLER

MBAE 501 – Contemporary Management

Bu dersin amacı işletmenin temel kavramlarını öğrencilere tanıtmaktır. Son yıllarda özel önem verilen etik değerlerin, çevreciliğin de işletmenin temel kavramları arasında artık yer aldığını göstermektir. Bu bağlamda işletmenin önemi, diğer dallarda ilgisi, teknoloji ile etkileşimi, sosyal sorumluluk kavramının işletmeler için anlamı, global düzende işletmelerin nasıl çalıştığı, girişimciliğin ve küçük işletmelerin önemi, hukuki şekilleri bakımından işletmeler konularına değinilecektir. Ayrıca bu ders kapsamında, işletme yönetiminin esaslı unsurları anlatılacak; ekonomik bir birim olarak işletme, işletme çeşitleri, işletmelerin hukuki boyutları üzerinde durulacaktır.

MBAE 505 – Organization Theory

Bu dersin amacı; örgüt teorisi ve yönetim düşüncesindeki temel konuları ve bakış açılarını kapsamlı bir şekilde ortaya koymak, yönetim biliminin gelişimini değişim bağlamında değerlendirmek ve yönetim tekniklerini iş hayatında kullanma becerisini öğrencilere kazandırmaktır.
Yönetim biliminin gelişimini örgüt kuramları bağlamında ele alan bu dersin kapsamında aşağıdaki konular bulunmaktadır: Klasik örgüt kuramları (Taylor, Fayol, Weber), Neo klasik kuramlar ve araştırmalar (Hawthorne araştırmaları ve E.Mayo, K.Lewin’in liderlik araştırması, Yankee City araştırması, Harwood İmalat İşletmesi Araştırması, Tavistock Enstitüsü Araştırması, McGregor’un X ve Y Kuramları, George V. Homans’ın İnsan Grubu Yaklaşımı, Chris Argyris’in Olgunlaşma Kuramı, Rensis Likert’in Yönetim Sistemleri Yaklaşımı, Kurt Lewin’in Güç Alanı Analizi), modern kuramlar (system yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı), örgütsel değişme ve örgüt geliştirme) post modern yaklaşımlar (TKY, kalite yönetim sistemleri, kıyaslama, değişim mühendisliği, öğrenen örgütler, stratejik yönetim)

MBAE 507 – Accounting

Dersin amacı; öğrencilerin muhasebe teorisi ve finansal muhasebe yöntemlerini anlamalarını sağlamak, öğrencilere kesin mizanın düzenlenmesine kadar yapmaları gereken ilgili defter kayıtlarını öğretmektir. Ayrıca dersin sonunda öğrenciler, muhasebe verilerini ve temel tabloları yorumlama yeteneğini kazanacaklardır.
Bu dersin içeriği, muhasebe kavramı, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, temel muhasebe eşitliği, ticari işlem, hesap kavramı ve kayıtlama süreci, bilanço ve gelir tablosu, tüm varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının günlük defter ve büyük defter kayıtlarının tutulması konularından oluşmaktadır.

MBAE 502 – Financial Management

Bu dersin amacı, finansın dayandığı temel araçların ve prensiplerin öğrencilerce kavranmasını sağlamaktır. Öğrencilere, işletmenin sahip olduğu dönen ve duran varlıkların; bu varlıklara sahip olmak için kullanılan kaynakların nasıl idare edildiği ve işletmenin yönetim prensiplerini nasıl etkilediğine yönelik bir bakış açısı kazandırılacaktır.
Finansal yönetimin temelleri ve kısa vadeli finansmana dayalı prensipler ile sermaye maliyetlemesi bu dersin içeriğini oluşturur. Bu ders kapsamında; hissedar değerinin maksimizisyonu, piyasa değeri, defter değeri, finansal tablolar, nakit akımı, finansal planlama, paranın zaman değeri ve sermaye bütçelemesi konuları anlatılacaktır.

MBAE 504 – Operations Management

Bu ders, işletmenin elinde bulunan malzeme, makine ve insan gücü kaynaklarının, belirli miktardaki ürünün istenilen niteliklerde, istenilen zamanda ve en düşük maliyetle üretimini sağlayacak biçimde bir araya getirilmesi için gerekli olan planlama kontrol ve benzeri faaliyetlerin öğretilmesini amaçlar.
Üretim yönetimi alanında ihtiyaç duyulan kararların verilebilmesi amacıyla üretim stratejisi, karar teorisi, talep tahmini, ürün ve süreç tasarımı, kalite kontrol, kapasite planlama, kuruluş yeri seçimi ve tesis düzeni, tedarik zinciri yönetimi, stok kontrolü ve bütünleşik üretim planlama konuları bu ders kapsamında anlatılacaktır.

MBAE 506 – Financial Statement Analysis

Bu dersin amacı, bilanço ve gelir tablosu gibi temel finansal tabloları tanıtmak, bu tablolar üzerinden hesaplamalar yapmaktır. Bu hesaplamalar bağlamında finansal tablo analiz yöntemleri kullanılacak ve bu tabloları yorumlayabilmek adına gerekli olan oranlar öğrencilere öğretilecektir.
Bilanço ve gelir tablosu, nakit akım tablosu, öz sermaye değişim tablosu gibi tablolar bu ders içeriğinde kullanılacak ve dikey analiz, trend analizi ve oran analizi yapılacaktır. Konsolide finansal tablolar, finansal tablo analiz yöntemleri (oran analizi), karşılaştırmalı finansal tablo analizi ve enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkisi ders kapsamında incelenecek diğer konular arasındadır.

MBAE 508 – Marketing Management

Bu dersin amacı, temel pazarlama kavramlarına hakim olma, stratejik pazarlama planlaması yapabilme, tahmin yöntemlerini kullanabilme, pazarlama araştırması yapabilme ve pazarlama bilgi sistemlerini yorumlayabilme yetilerini öğrencilere kazandırmaktır.
Bu ders içeriğinde temel pazarlama kavramları açıklanacak ve pazarlama süreci incelenecektir. Pazarlama stratejisi, pazarlama karması, pazar çevresi, pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi, tüketici pazarı ve endüstriyel pazarların özellikleri, tüketici davranışı konuları bu ders kapsamında ele alınacaktır.

MBAE 511 – Human Resources Management

Bu dersin amacı, insan kaynaklarının tarihini ve insan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarını açıklayıp öğrencilere iş analizleri, işe alım, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirmesi gibi konularda bilgi vermektir.
Bu dersin içeriği; insan kaynakları yönetiminin kapsamı, insan kaynakları yönetiminin organizasyon yapısı içindeki yeri ve işlevleri, insan kaynakları yönetiminde personel ve idari işler, insan kaynaklarının planlanması, eleman seçimi ve yerleştirilmesi, kurumda eğitim ve geliştirme, performans değerleme ve kariyer yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve motivasyon, kişilik ve kültür, sosyal etkileşim, uyma davranışı ve sosyal destekler konularından oluşmaktadır.

MBAE 513 – Research Methods

Bu dersin amacı öğrencilere sosyal bilimlerin ana prensipleri ve gelişim evreleri hakkında geniş bilgiler verildikten sonra ağırlıklı olarak nitel yöntemler ile işletme yönetimi sahasında araştırma teknikleri becerileri kazandırmaktır.
Bu derste, araştırma yöntemleri aracılığı ile sosyal bilimlerde bugün geldiğimiz evre ve bu evreye nasıl geldiğimiz, ne gibi algı çerçevesi değişiklikleri geçirdiğimizi anlatılacaklardır. Bu bakış açısını destekleyebilmek adına nicel ve nitel araştırma teknikleri gösterilecek ve bilimsel etik konusunda kapsamlı bilgi verilecektir.

MBAE 598 – Term Project

Dönem projesi dersinde öğrencilerin önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak bir araştırma tasarlamaları, yapmaları ve sunmaları istenmektedir. Proje konusunun araştırılması, incelenmesi ve sonuçlandırılmasında, bölümün program çıktılarının karşılanmasının yanı sıra ekonomik hususlar, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sosyal ve politik sorunlar gibi gerçekçi koşul ve kısıtları da dikkate alarak çözüm önerileri getirilir.
Dönem projesinin amacı, bu bağlamda öğrenci tarafından bir projenin gerçekleştirilmesi, proje raporunun hazırlanması ve sunulmasıdır.

SEÇMELİ DERSLER

MBAE 515 – Financial Markets and Institutions

Bu dersin amacı; öğrencilere finansal piyasalar ve kurumlarla ilgili temel kavram ve teoriler konusunda yeterli anlayış kazandırmak ve temel bilgi dağarcığını oluşturmaktır. Ders; disiplinler arası bir anlayış ile öğrencileri güncel finansal meselelere çekmek, bu konulara dair bir bakış açısı kazandırmak üzere tasarlanmıştır.
Bu dersin içeriği; finansal kurumların özellikleri ve türleri, finansal piyasaların türleri, para ve sermaye piyasaları araçları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, menkul kıymet borsaları ve finansal piyasalarda yapılan işlemlerin özelliklerinden oluşmaktadır.

MBAE 503 – Economic Theory

Bu dersin amacı, öğrencilere gerekli olan iktisadi bakış açısı kazandırmaktır. Ders kapsamında; arz, talep ve bu çerçevede nasıl denge noktasına gelindiği, tüketici ve üretici artığı, arz ve talep esneklikleri, vergiler ve vergilerin yansıtılması, karar verme, rasyonel tüketicinin özellikleri, üretim fonksiyonu ve üretim kararını belirleyen faktörler, piyasa türleri ve türlerine göre piyasaların yapısı konuları işlenecektir.

Program Koordinatörü
Yrd. Doç Dr. Şule TUZLUKAYA

Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu
Prof. Dr. Alptekin Sönmez
Prof. Dr. Serkan Eryılmaz
Yrd. Doç.Dr. Altan Özkil
Yrd. Doç. Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZGEN
Yrd. Doç. Dr. Burcu DİNÇERGÖK
Yrd. Doç. Dr. Pınar Kaya SAMUT
Yrd. Doç. Dr. Ceyhan CİĞDEMOĞLU
Öğrt. Gör. Betül Açıkgöz

KOŞULLAR

YÖK Onaylı ya da YÖK denkliğine sahip lisans diploması gereklidir.
İngilizce Yeterlilik Şartları aşağıdaki gibidir:
TOEFL IBT ≥ 75  (Yazma en az 20)
IELTS ≥ 6 (her bölümden en az 5,5)
YDS ≥  70
CPE ≥  C
CAE ≥ C
PTE Academic ≥  60
AIYS*  ≥  60
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.

*AIYS: Atılım Üniversitesi İngilizce Seviye Belirme Sınavı

BAŞVURU

Yüksek lisans başvuruları Ocak ve Ağustos aylarında internet sitemiz üzerinden online olarak alınmaktadır.

Başvurular sonucu kabul şartlarını yerine getiren öğrenciler arasından yapılacak değerlendirmede sonucunda ilk 50 adayımız asil, İkinci 50 adayımız ise yedek olarak kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır. Programa kayıt yaptırmaya hak kazanan asil ve yedek adaylarımızın listesi sitemizden yayınlanacaktır.

Öncelikle Asil adaylarımız için bir kayıt süresi tanınacaktır. Asil kayıt süresi bitiminde kontenjanda boşluk olması halinde asil ve yedek listeden başvuruların Sosyal Bilimler Enstitüsüne ulaşım önceliğine göre kayıt alınacaktır.

KAYIT BELGELERİ

Kesin Kayıtlar Atılım Üniversitesi İncek Kampüs Öğrenci İşleri Merkezinde (Atlım Üniversitesi , Kızılcaşar Mahallesi, İncek/Ankara) şahsen başvuru ile yapılacaktır.

Ankara dışından başvuru yapanlar tüm belgeler eksiksiz olarak Uzaktan Eğitim koordinatörlüğüne kargo ile gönderilebilir. (Eksik ve hatalı belgesi olanların kaydı tamamlanmaz.)

Kargo Adresi : Atlım Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü , Kızılcaşar Mahallesi, İncek / Ankara

 • Online Başvuru Formunun Çıktısı
 • Online başvuru ücret dekontu (100 TL)
 • Noter veya  “Aslı Gibidir” onaylı arkalı önlü Lisans Geçici Mezuniyet/Diploma fotokopisi
 • Noter veya  “Aslı Gibidir” onaylı arkalı önlü Transkript fotokopisi
 • Noter veya  “Aslı Gibidir” onaylı arkalı önlü Nüfus cüzdan fotokopisi
 • 6 Adet arkasında adınız ve soyadınız ve TCK no yazılı vesikalık fotoğraf.
 • İngilizce Yeterlik Belgesi
 • Erkekler için Askerlik durum belgesi
 • Bayanlar için evlilik cüzdan fotokopisi
 • Birinci dönem ücret dekontu (8500 TL)

BANKA HESAP BİLGİLERİ

DENİZBANK ANKARA TİCARİ MERKEZ ŞUBESİ
280 3832-368 TL Hesabı IBAN TR420013400000280383200080
IBAN bilgilerini telesekreterden dinleyebilmek için lütfen 0312 586 80 81’i tuşlayınız.

YABANCI PERSONELDEN İSTENEN KAYIT BELGELERİ

T.C. Uyruklu değilseniz başvurmak için tıklayınız.

Daha fazla bilgi için Lütfen Uluslararası Merkez ile iletişime geçiniz

DERS SEÇME

Kayıtlı Öğrencilerimiz Üniversitemiz Öğrenci Yönetim Sistemi (ATACS) üzerinden derslerini seçerler. Dersler danışmanlarca onaylandığında kesinleşir.

DERS İÇERİKLERİ

Her dersin içerik sayfasında, ders izlencesi, derse ait sunular, metin dosyaları, görseller, videolar, konu ile ilgili dış linkler, online sınavlar bulunmaktadır. Bu içeriklere 24 saat internet üzerinden erişim sağlamanız mümkündür.

Kaydı kesinleşen derslerinizin içeriklerine Öğretim Yönetim Sistemine (MOODLE) giriş yaparak ulaşabilirsiniz. Moodle’da üst çubukta bulunan derslerim menüsünde üzerinize kayıtlı dersler görülecektir.

CANLI DERSLER

Her ders için haftada en az 1 saat canlı ders yapılmaktadır. Planlı olan canlı ders saatlerinde dersin sitesinde önceden yayınlanmaktadır. Ders saatinde öğretim elemanı dersin linkine tıklayarak online olmaktadır. Kamera görüntülü ve sesli olarak öğretim elemanımız dersini vermektedir. Canlı dersler esnasında öğretim elemanınızla sesli, görüntülü ve metin tabanlı (chat) olarak iletişim kurabilir, sorularınızı yöneltebilirsiniz. Canlı derslerinizi takip edebilmek için gerekli minimum donanım ve internet bağlantısına sahip olmalısınız. Canlı derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Canlı dersler öğretim elemanımızın mazereti nedeniyle yapılamayacağı ya da teknik bir sorun yaşanarak yapılamadığında telafi dersi planlanarak Öğretim Yönetim Sisteminden sizlere duyurulmaktadır.

Canlı dersler kayıt edilmektedir. Kaydedilen canlı derslerin kayıtlarına ders sayfasında “Canlı Ders Kayıtları” linkinden ulaşmak mümkündür.

Uzaktan eğitim programlarında başarı notu 100 tam puan üzerinden aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Ara sınavın başarı puanına katkısı : %20
Ödev ve projelerin başarı puanına Katkısı : %15
Yarı yıl sonu sınavının başarı puanına etkisi : %65

ARA SINAVLAR

Ara sınavlar online olarak çoktan seçmeli olarak yapılır. Ara sınavlara akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında dersin web sayfasından giriş yaparak katılmalısınız. Ara sınav notları Öğrenci Yönetim Sisteminden online olarak öğrenilebilir.

ÖDEV ve PROJELER

Ödev ve projeler öğretim elemanlarımız tarafından Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden online olarak verilir. Ödev ve proje teslimi aynı şekilde belirtilen süreler içerisinde Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden ders sayfanızdan online olarak yapılır. Ödevler ve projeler öğretim elemanı tarafından online olarak değerlendirilerek not verilir. Değerlendirme süreci bittiğinde ödev ya da proje notları Öğrenci Yönetim Sisteminden online olarak öğrenilebilir.

YARI YIL SONU SINAVI

Yarı yıl sonu sınavları kampüs ortamında akademik takvimde ilan edilen tarihte Pazar Günleri 12:00-17:00 arasında koordinatörlük tarafından ilan edilen derslik ve salonlarda yapılır. Yarı yıl sonu sınavları çoktan seçmeli olarak yapılır. Uzaktan eğitim koordinatörlüğünce optik olarak değerlendirildikten sonra yarı yıl sonu notları Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden ilan edilir.

MAZERET SINAVI

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye mazeret sınavı verilir.

HARF NOTLARI

Her dönemin sonunda koordinatörlüğümüzce Öğretim Yönetim Sistemindeki notlarınız ağırlıklarına göre (Arasınav%20+Ödev%15+Final%65) hesaplanarak harf notlarına dönüştürülerek öğretim elemanlarına gönderilmektedir.

Önemli Not: Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü hiçbir şekilde dönem sonu başarı notu yayınlamaz.

Ders notları ara sınav, yarı yıl sonu sınavı ve ödev ya da proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devam göz önünde bulundurularak öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile takdir olunur.

AA    4.00
BA    3.50
BB    3.00
CB    2.50
CC    2.00
DC    1.50
DD    1.00
FF    0.00

Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
I: Eksik
S: Yeterli
U: Yetersiz
P: Gelişmekte Olan
NI: Not Ortalamasına Katılmayan,
NA: Devamsızlık

Öğretim elemanları derslerine ait öğrenci notlarını Öğretim Yönetim Sistemine (SİS) girerek kesinleştirir. Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından son teslim tarihinden sonrasında kesinleşen notlar ilan edildikten sonra öğrencilerimiz yarıyıl sonu başarı notlarını Öğrenci Yönetim Sisteminden öğrenebilirler.

Türk Uyruklu Öğrenciler İçin Program Toplam Ücreti : 17.500 TL

1. Dönem ücreti : 8.500 TL
2. Dönem Ücreti : 4.500 TL
3. Dönem Ücreti : 4.500 TL
Uzatma Ücreti dönemlik( Program ücretinin %20’si) : 3.500 TL

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Program Toplam Ücreti : 6.500 $

1. Dönem ücreti :  3.000 $
2. Dönem Ücreti :  1.750 $
3. Dönem Ücreti :  1.750 $
Uzatma Ücreti dönemlik( Program ücretinin %20’si) : 1.300 $

Program ücreti tezsiz programlar için 3 dönemi kapsar. Bu süre içerisinde programı tamamlayamayan öğrenciler takip eden her dönem için program ücretinin %20’sini öder. Süresinden önce programı tamamlayan,bir kısım derslerden muafiyet hakkı elde eden öğrenciler program ücretinin tamamını öderler.

Program süresi boyunca kitap, materyal vs. gibi kaynaklar için ayrıca ek ücret ödenmez. Öğretim Yönetim Sistemi üzerindeki ders içeriklerine ders kaydınız olduğu süreler boyunca erişebilirsiniz.

TEKNİK / SİSTEM KONULARI

ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ (MOODLE)

Hüseyin DÖLEN
Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü Sistem Yöneticisi
huseyin.dolen@atilim.edu.tr
0 312 586 8477

CANLI DERSLER (BigBlueButton)

Hüseyin Dölen
Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü Sistem Yöneticisi
huseyin.dolen@atilim.edu.tr
0 312 586 8477

KAYIT ve MEZUNİYET/ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

Aslıhan TOKER SİPAHİ
Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Sekreter
aslihan.tokersipahi@atilim.edu.tr
0 312 586 8833

ULUSLARARASI MERKEZ

ic.atilim.edu.tr
ic@atilim.edu.tr

Telephone: +90 (312) 586 82 70
Cell Phone: +90 (530) 373 54 28
Fax: +90 (312) 586 80 91

DERSLER VE DİĞER AKADEMİK KONULAR

Yrd.Doç.Dr. Şule TUZLUKAYA
Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi  – Program Koordinatörü
sule.tuzlukaya@atilim.edu.tr
0 312 586 8612

MALİ KONULAR

Sibel ÖZCAN
Atlım Üniversitesi Eğitim-Öğretim Geliri Müdürlüğü – Uzman
sibel.ozcan@atilim.edu.tr
0312 586 8130

İlkay KOCAİMAMOĞLU
Atlım Üniversitesi Eğitim-Öğretim Geliri Müdürlüğü – Uzman
ilkay.kocaimamoglu@atilim.edu.tr
0312 586 8120

  İngilizce e-MBA